BIP Hossa-rybnik.pl

Struktura własności i majątek

Struktura własności i majątek

  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.665.208,00 zł (piętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiem złotych) i dzieli się na 2.392 (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 6.549,00 zł (sześć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych każdy)

  2. Udziały w kapitale zakładowym spółki objęte zostały w sposób następujący: Gmina Miasta Rybnik obejmuje 2.392 (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa) udziały o łącznej wartości 15.665.208,00 zł (piętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiem złotych).

Data aktualizacji Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna Osoba aktualizująca
14-09-2020 13:07 treść Edyta Pawlak Sikora
14-09-2020 13:07 Edyta Pawlak Sikora