BIP Hossa-rybnik.pl

Organy Spółki

 

ZARZĄD

Zarząd spółki jest dwuosobowy.
Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami spółki oraz spełnić swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień umowy Spółki i uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników, jak i obowiązującego regulaminu Zarządu.

 

Prezes zarządu: Jarosław Sikora
Wiceprezes zarządu: Mirosław Lenk
Prokurent samoistny: Marcin Warzecha


RADA NADZORCZA

Przewodniczący: Maurycy Motyka
Wiceprzewodniczący: Mateusz Motyka
Członek: Patryk Gogolok

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa, w szczególności:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
c) ocena wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków lub pokrycia strat,
d) przygotowanie rocznego sprawozdania z przeprowadzonej oceny i przedłożenie go Zgromadzeniu Wspólników,
e) opiniowanie projektów uchwał Zgromadzenia Wspólników przygotowywanych przez Zarząd Spółki.


ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą następujące sprawy: 

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2. podział zysków i określenie jego przeznaczenia lub powzięcia uchwały o pokryciu strat,
3. zbycie i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
4. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru
5. nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości,
6. ustalenie wysokości dopłat, terminu i wniesienia ich zwrotu,
7. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
8. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
9. zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki,
10. zaciąganie przez spółkę zobowiązań powyżej 1.000.000,-zł (jednego miliona złotych)
11. zezwolenie na uczestniczenie spółki w innych organizacjach gospodarczych,
12. emisja obligacji,
13. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników przez postanowienia umowy spółki lub kodeksu spółek handlowych.

Data aktualizacji Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna Osoba aktualizująca
15-09-2020 11:16 treść Edyta Pawlak Sikora
15-09-2020 11:15 treść Edyta Pawlak Sikora
14-09-2020 13:13 Edyta Pawlak Sikora